Vitalisering av gudstjenesten for alle generasjoner

19.januar 2017

Det ble lagt opp til en åpen og bred samtale om gudstjenestens form og innhold under menighetsmøtet i Moss Frikirke onsdag. En rekke konstruktive innspill til fornyelse og variasjon kom fram under samtalen.

Det ble en solid gjennomgang av gudstjenestens form og innhold under menighetsmøtet i Moss Frikirke onsdag kveld.

Det ble en solid gjennomgang av gudstjenestens form og innhold under menighetsmøtet i Moss Frikirke onsdag kveld.

Det er ingen tvil om at de fleste i menigheten jevnt over er godt fornøyd med dagens gudstjenesteform, men det ble påpekt at behovet for å inkludere alle generasjoner må være i fokus.
Menigheten har selv vedtatt at barn fra 0-12 år deres familier skal være hovedsatsingsområdet, og dette må også gjenspeile seg i gudstjenesten. Søndagsskolearbeidet er en viktig del av gudstjenesten, og søndagsskolen må fortsatt være godt tilrettelagt for målgruppa.

Tjeneste for Gud
Den evangelisk lutherske Frikirke i Norge har utgitt et eget hefte om gudstjenesten der liturgien er beskrevet. Selv om det er en felles liturgi for kirkesamfunnet er det likevel stor variasjon mellom de ulike menighetene. Moss har sin «stil», mens eksempelvis Fredrikstad og Sarpsborg har en noe annen stil. Menighetens medlemmer ble oppfordret til å besøke andre menigheter for å fange opp gode ideer som kan fornye gudstjenesten også i Moss.
I gudstjenesten i Moss skal alle få være deltakere. Gudstjenesten skal være et samlingspunkt for hele familien, fra den yngste til den eldste. Her møter vi Den Hellige, her får vi tilgivelse, her møter vi nåden og fra gudstjenesten sendes vi ut i hverdagen blant medmennesker.

Større variasjon
Blant ønsker som kom fram var mer variert sang og musikk. Gode lovsangstekster, varierte barnesanger og innholdsrike sanger og salmer sto på ønskelista. Mer bruk av orgelet for å understreke at gudstjenesten også er en fest-samling ble nevnt. Unge musikere som studerer orgel kan gjerne kontakte menigheten for å låne kirkens orgel til øvelse, mot at de kan delta ved gudstjenester med orgelspill etter avtale.

Menigheten har for øvrig et allsidig og godt sang- og musikkmiljø, og det er viktig å ta vare på dette og utvikle det videre. Det var et ønske fra pastoren å få hjelp av sang- og musikkinteresserte med å sette sammen et variert sangutvalg til den enkelte gudstjenesten.

Gudstjeneste og liturgi
Hele livet skal være en gudstjeneste for en kristen. Men Jesu etterfølgere kan ikke tjene Herren uten at de kommer sammen i hans navn; for å høre Guds ord, be, takke og lovprise ham og feire nattverden. Gudstjenesten som omfatter hele vårt liv, har sitt levende sentrum i den gudstjeneste som skjer i menighetens forsamling, heter det i Frikirkens liturgihåndbok.

Arv fra bedehus og kirke
Mens gudstjenesten i Frikirkens menigheter tidligere hadde en form som lignet bedehusets oppbyggelsesmøter, fikk den i andre halvdel av 80-tallet et mer kirkelig preg. Det enkle og kjente formspråket ble ikke forlatt, men man fikk nå økt bevissthet for verdien i den kristne kirkes gudstjenestetradisjon. Det førte blant annet til større bredde i valg av salmer og sanger, sterkere forpliktelse til forbønn for folk og land, man sier frem trosbekjennelsen samt større plass for felles tilbedelse og lovprisning.

Selv om den enkelte menighet beholder sin frihet, er det åpnet for en liturgisk variasjon og et mangfold som allerede har satt sterke spor i kirken. Forutsetninger for en rik og allsidig gudstjeneste er, i følge Frikirkens liturgihåndbok: Bevissthet om at menigheten står for Herren, den hellige og nådige Gud.

Forkynnelsen har sentral plass
Bibellesning og forkynnelse har en sentral plass i gudstjenester og møter. Man legger vekt på den bibelske forståelsen om at troen kommer av forkynnelsen.
De fleste menigheter følger kirkeårets tekstrekker, men i enkelte menigheter kan en oppleve at de oppsatte tekster legges til side for en tid, og at man i stedet gjennomgår bibelske skrifter i sammenheng.
Disse hoveddelene er anbefalt som ramme og innhold for hovedgudstjenesten i Frikirkens menigheter:
Innledning. Musikk, hilsen, salme
Bønn og lovprisning. Syndsbekjennelse, lovsang, bønn for dagen
Herrens ord. Lesning fra Det gamle og Det nye testamente, trosbekjennelse, preken, salmer og sanger
Menighetens forbønn. Ofring, forbønn, Herrens bønn
Samling om herrens bord. Nattverdfeiring
Avslutning. Salme, velsignelse, musikk, utsendelse
Innen hver hoveddel velger den enkelte menighet form ut fra hva som er tjenlig, søndagens karakter og tekstene som leses i gudstjenesten.
I tillegg til gudstjenester og møter finnes det i menighetene ulike typer grupper, husfellesskap, foreninger og kor som beriker menighetsfellesskapet og tjenesten den enkelte står i.