DIAKONI – menighetens omsorgstjeneste

Diakoni er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet og inkluderende fellesskap. I Moss Frikirke er det mye besøkstjeneste og inkluderende omsorg mellom mennesker uten at dette er fast organisert.
Samtidig er det tatt initiativ til å bygge opp to hjelpetjenester ledet av diakonrådet og rettet mot spesielle behov i menigheten.

PRAKTISK HJELPETJENESTE
er en hjelpetjeneste rettet mot praktiske behov hos behov hos menighetsmedlemmer og andre som har
annen tilknytning til menigheten. Det kan være alminnelige oppgaver som hagearbeid, flytteoppgaver, småreparasjoner og sjauejobber.

INKLUDERENDE OMSORG
er en annen tjeneste som blant annet retter seg mot nye mennesker som tar kontakt med menigheten gjennom gudstjenester eller andre samlinger. Noen i menighetsfelleskapet kan ha behov for samtalekontakt eller fellesskap gjennom aktiviteter. Avhengig av kapasitet og behov i menigheten eller nærmiljøet, kan tilbudet tenkes utvidet til å inkludere tilbud til aleneforeldre, flyktninger og andre med særlige sosiale behov.

Begge disse hjelpetjenestene gir gode og meningsfulle oppgaver for de av menighetens medlemmer som har kapasitet og anledning til å engasjere seg.

KONTAKT for  menighetens diakoner  er Roar Hermansen, tlf 4164 8585 epost: ashherma@frisurf.no