Vil fortsatt ha sterkt fokus på barn og unge

8.november 2019

Moss Frikirke har nå nedsatt et utvalg som skal utarbeide ny handlingsplan for de neste tre årene. Utvalget, bestående av menighetens lederråd og tre representanter fra de yngre familiene, fikk en rekke innspill fra et godt besøkt menighetsmøte torsdag 7.november.

Det var bred enighet om hovedsatsingsområdet for Moss Frikirke fortsatt skal være arbeid blant barn og unge og deres foreldre. I dagens plan er aldersgrensen for barn satt til 12 år, men denne grensen ble anbefalt hevet til 14 år.

Av konstruktive innspill fra menighetsmøtet kan vi nevne et sterkt ønske om å etablere kor både for barn og unge. Ungdomsarbeidet har ligget nede et par år, men nå er et godt arbeid blant ungdom igjen under etablering.  Menighetsmøtet understreket viktigheten av å gi ungdom ansvar i kirken, ut fra egne forutsetninger. Det betyr også etablering av et lederutviklingsprogram for unge.

For barna er det flere gode tilbud både på hverdager og i tilknytning til søndagsklubben, som avholdes samtidig med søndagens gudstjenester. Flere frivillige gjør en svært god innsats blant de minste i menigheten. En solid trosopplæringsplan er utarbeidet og menighetens familiearbeider og trosopplærer har fått et sterkt team rundt seg.  «Tro på hjemmebane» er også et viktig fokusområde i barne- og ungdomsarbeidet.

Et målrettet arbeid
for å synliggjøre menigheten i lokalmiljøet ble også trukket fram. Menigheten er aktiv på sosiale medier, og når også mange med informasjon, andakter og artikler på hjemmesiden mossfrikirke.no. Her er det også en kalender med oversikt over alle aktiviteter og arrangementer for hver uke.  Noen savner annonsering i lokalavisen, mens andre mener menighetens digitale plattformer er tilstrekkelig i tillegg til «munn til munn metoden».

Dagens lavterskeltilbud med rimelig kirkemiddag to ganger i måneden kan eventuelt utvides til også å bli et «hyggetreff» på tvers av generasjoner.
Menigheten har de siste årene lagt til rette for bedre lokaler for barn og ungdom. Det er etablert et nytt rom for diakoni og et eget bønnerom. Nå får snart de minste barna også et flott lekerom i tilknytning til menighetssalen.

Misjonsal menighet
Moss Frikirke vil fortsatt være en misjonal menighet. Det vil si en menighet som lever i kontakt med mennesker der de bor, enten det er naboer, arbeidskolleger, skolekamerater eller mennesker de får kontakt med gjennom ulike aktiviteter og sosiale sammenhenger.  Menighetsmøtet uttrykte glede over økt fokus også på ytremisjonsarbeidet.

Tilsiget av unge familier har vært god de siste årene, og her blir menigheten oppfordret til å inkludere alle nye som kommer. Tilbud om deltakelse i husgrupper skal fortsatt være fokusområde.  Menighetsmøtet oppfordret menighetens medlemmer til å bli enda mer aktive på besøkstjeneste og vise omsorg for personer i sitt nærmiljø.  Dermed fikk komiteen for revidering av handlingsplanen en rekke gode innspill.

Stor arv
Det ble under menighetsmøtet også orientert om at Moss Frikirke og Frelsesarmeen i Moss har mottatt en arv på 1,1 millioner kroner til hver av menighetene etter Frøydis og John Saastad, et kjærkomment bidrag til videre arbeid i menighetene.
Den økonomiske oversikten viser for øvrig at det kan gå mot et lite underskudd i forhold til oppsatt budsjett. Det er noe usikkerhet rundt kommunalt tilskudd og momskompensasjon. Det ble oppfordret til å informere mer om fast givertjeneste.

Leder i diakonrådet, Øystein Kjærnes, uttrykte glede over at det er etablert et eget arbeidsrom for diakonrådet og at det nye bønnerommet nå er tatt i bruk. Han oppfordret menighetens medlemmer til å delta på den årlige høstdugnaden, som denne gang avholdes lørdag 16.november fra kl. 10.00. Belønning for innsats er godt fellesskap og en god lunsj.

SEMESTERPLANEN
For alle som vil følge med på hva som skjer i menigheten er det bare å følge med på kalenderen, som dere finner her: http://mossfrikirke.no/kalender/

Det er også mulig å laste ned høstens program: Program for Moss Frikirke høsten 2019