En viktig plan for levende tro

4.desember 2016

Moss Frikirke har vedtatt Frikirkens Trosopplæringsplan med lokale tilpasninger. Vedtaket ble fattet under menighetsmøtet sist onsdag.

Det blir nå opp til eldsterådet å iverksette planen og de prioriterte tiltakene som samsvarer med menighetens handlingsplan. Planen blir dermed også en god veileder for familiearbeider og trosopplærer Kathrine Stampe.

Omfattende plan
Frikirkens trosopplæringsplan er en omfattende plan som tar for seg aldersgruppene fra barnas første leveår og opp til konfirmanter, familier og unge voksne.
Hvert alderstrinn vil ha sine prioriteringer når det gjelder oppgaver både for hjemmet og menigheten.

For barn opp til to år er hovedfokus å erfare trygghet i hjem og menighet og hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot, med fokus på at barnet er elsket av Gud.
Moss menighet vil prioritere at barn som døpes skal skrives inn på bønnelista og bruke denne aktivt i menighetens bønnetjeneste. Det skal etableres et egnet sted til de minste barna under gudstjenestene og det skal arrangeres egne familiedager i kirken minst hver måned.

For barn mellom tre og fem år er hovedfokuset at Gud har skapt alt, også det aktuelle barnet, at Jesus vil være min venn for alltid, og at jeg er elsket av Gud.
Menigheten vil her prioritere aktiviteter for aldersgruppa, eksempelvis småbarnsang og hobbyklubb.
Denne gruppa skal også delta i egne familiedager i kirken minst hver måned.

For barn fra 1.-4.trinn er hovedfokuset å hjelpe barna til å ta Jesus med i hverdagen, lære dem sentrale bibelske sannheter og hjelpe barna til å ta gode valg.
Menigheten vil her legge vekt på aktiv deltakelse av denne gruppen i egne familiedager i kirken minst hver måned.

For barn fra 5.-7.trinn er hovedfokus å bygge et sunt selvbilde, bygge gode vennskap med barn på egen alder og inspirere barna til undring over Gud og livet. De skal også hjelpes til å tørre å stå for egne meninger. Menigheten vil for denne gruppa prioritere tilbud med regelmessig kristendomsundervisning, og aktiv deltakelse i kirkens familiedager.

For unge fra 8.-10. trinn er hovedfokuset å sette ord på troen og tørre å bekjenne den. Fokus er også at ungdom skal finne sin tjeneste for Gud og dele troen med andre. Menigheten skal arbeide med å oppfordre ungdommene til å delta på leirer og stevner, hjelpe de unge med ledertrening og aktiv deltakelse i kirkens familiedager.

Konfirmantene har fått sin egen delplan. Hovedfokus her er å hjelpe konfirmantene til å tro på Gud  og velge å følge Jesus. Konfirmantene skal også hjelpes til å få erfaring av at Gud er levende. Det er lagt opp til en allsidig konfirmantundervisning i samarbeid med andre frikirkemenigheter, slik det praktiseres i dag. Alle konfirmanter vil få undervisningsmateriell og en Bibel, og inkludering av konfirmantene i gudstjenester er også en viktig del av opplæringsplanen.

Ungdom fra 16 til 19 år er også en viktig målgruppe for Moss Frikirke. Hovedfokuset her er at ungdommene skal leve som Jesu etterfølgere, med en mobil tro, og engasjement for andre gjennom misjon, og ulike tjenester i utviklingsland og blant venner i eget nærområde. Gruppa skal få tilbud om lederkurs, og de skal oppfordres til å delta på leirer, stevner og aktiv deltakelse under kirkens familiedager.

Unge voksne gruppa oppfordres til å ha Guds ord som mandat for sitt liv. Det skal fokuseres på selvstendig, gjennomtenkt tro og at troen er mobil. Men hva er mobil tro? Det handler om at troa blir sterk og robust så den blir med oss over alt. Når vi flytter på oss, når vi bytter skole, når vi møter motstand. En tro som tåler en trøkk. Menigheten vil hjelpe unge med å ta kontakt med en ny menighet ved flytting, vil holde kontakt med ungdommen etter noen måneder utenbys, og husker på dem i bønn.

Familiene er den siste gruppa som omtales i planen. Her slås det fast at foreldrene har hovedansvaret for den kristne oppdragelsen. Ingen er viktigere trosformidlere enn mor og far. Menighetens oppgave er å hjelpe og støtte foreldrene i dette ansvaret.
Moss Frikirke vil prioritere at alle gudstjenester skal være familievennlig før barna går til søndagsskole. Det skal legges opp til familiedager i kirken minst en gang hver måned. Idebanken for familier inneholder flere ideer om tematurer, familieleirer, speiding og såkalte godhetshelger i nærmiljøet.