Nytt fra menighetsrådet

12.mars 2017

Nettsidene til Moss Frikirke skal formidle hva som skjer i menigheten og blir på den måten menighetens digitale menighetsblad. Dermed vil både medlemmer og andre interesserte kunne få et innblikk i menighetens arbeid. Her vil det derfor komme referater både fra menighetsrådsmøter og menighetsmøter.

DSC_9340 - Kopi

Bildet: En bedre utforming der alteret ikke blir delvis dekket av lerrettet som benyttes under gudstjenestene er et av tiltakene som menighetsrådet nå arbeider med. (Arkivfoto)

Menighetens årsmøte avholdes i Moss Frikirke 15.mars kl.19.00, og i forkant av årsmøtet har menighetsrådet nylig avholdt møte.

Årsberetning og regnskap for 2016 skal legges fram på årsmøtet, og menighetsrådet innstiller på at regnskap og årsmelding blir godkjent. Kasserer vil kunne svare på eventuelle spørsmål om utgifter og inntekter i 2016.

Valg av diakoner
Marit Kolltveit går ut av diakonatet etter sin valgperiode. Diakonrådet har ikke funnet fram til opplagte kandidater som kan gå inn i det «ledige» ansvarområdet. Menighetsrådet drøftet menighetens ressurssituasjon, som er begrenset, og konkluderte med at situasjonen tilsier at diakonrådet ser på mulighetene til å omfordele ansvarsoppgavene i rådet og på den måten ivareta det «ledige» ansvarsområdet (besøkstjeneste og oppfølging av nye gudstjenstedeltakere).

Pastoren deltar i neste diakonmøte for å drøfte organiseringen av besøkstjenesten. Når organiseringen er klarlagt, vil det være aktuelt å bruke gudstjenesten til å invitere nye besøkere til denne tjenesten.

Menighetsweekend
Menighetsweekend arrangeres siste helg i august (25. – 27.) på Sjøglimt (samme tid og sted som tidligere). Kr 25 000 er bevilget i budsjettet for subsidiering, spesielt av barnefamilier. Bibelgruppa ved Roar Hermansen tar ansvar for gjennomføring i samarbeid med lederrådet.

Oppfølging av nye i menigheten
Menighetsrådet diskuterte en mer gjennomtenkt og avtalt oppfølging av nye gudstjenestedeltakere; dette til tross for at menighetens fremste mål er å vinne nye mennesker for Kristus og inkludere dem i menighetsfellesskapet.

Familiemedarbeider Kathrine Stampe har imidlertid laget en info som er delt ut til nye familier med barn. Hun har også gjort avtale med familiene om at barna deltar i sangtilbudet på tirsdager og følger opp disse familiene.  Menighetsrådet drøftet situasjonen og ulike innspill til forbedringer – og kom fram til følgende foreløpige tiltak/ansvarfordeling:

«Oppfølging av nye gudstjenestedeltakere» tas opp som fast sak på menighetsrådsmøtene med anledning til å orientere hverandre om kontakt med aktuelle personer. Menighetsrådet ønsker at kirkevertene skal ta ansvar for å vise spesiell oppmerksomhet overfor nye gudstjenestedeltakere, – sørge for at de får informasjon om menighetens tilbud.  Dette kan gjøres ved utfylling av skjema for mottaking av epost fra menigheten. Menighetsrådets formann vil utarbeide et egnet skjema for dette.

Prosjekt kirkerom
En egen arbeidsgruppe ser på ulike alternativer for å gjøre kirkerommet enda bedre egnet for gudstjenester, konserter og andre samlinger-  Menighetsrådet støtter opp om arbeidsgruppas prioriteringer og forslaget om å engasjere en arkitekt som er benyttet i Halden Frikirke, til å utforme fondveggen og eventuelt komme med nye løsninger. Arbeidsgruppa kan gjøre dette innen en kostnadsramme på kr 15 000. Omgjøring/anskaffelse av ny prekestol inkluderes i prosjektet.  Arbeidsgruppa legger fram endelig anbefalt løsning med kostnadsoverslag i senere møte.

Nye utleiepriser
Prisene for utleie har stått stille i flere år. Menighetsrådet har derfor gått inn for å øke prisene for underetasje og kirkesal til kr 2000 hver, for og dermed kr 4.000 for hele kirken.

Her kan du lese menighetens årsmelding for 2016: PDF Årsmelding for 2016