Moss Frikirke – et hjem for alle generasjoner

11.mars 2020

Vi mennesker trenger et sted der vi hører hjemme. Kirken eller menigheten skal også være et hjem. Den skal være et hjem for en storfamilie. Kirken er et hjem for Guds familie. Der skal det være plass til alle generasjoner.

Dette er noen av innledningsordene til Moss Frikirkes årsmelding for 2020, som ble behandlet under menighetens årsmøte onsdag kveld. Årsmeldingen er ført i penn av pastor Petter Lande Johansen og i sin hilsen til menigheten skriver han blant annet at han håper menigheten er et sted der den enkelte  kjenner seg hjemme i fellesskapet.

-Jeg håper Moss Frikirke er et sted der du får næring og ny kraft til alle dine gjøremål. Og ikke minst  håper jeg at du kan føle deg hjemme med hele ditt liv, både dine oppturer og nedturer. Meniheten skal være et fellesskap som gleder seg med de glade og gråter med de gråtende. Jeg drømmer om at vi løfter hverandre opp til Gud vår Far – at vi ber for hverandre Jeg drømmer om at Moss Frikirke skal være et åpent og inkluderende hjem som ønsker å være gjestfrie. Jeg drømmer om at vi som allerede bor her skal si: «Kom og se!» At vi inviterer med oss mennesker og sier: «Se der – Se der, Guds lam som bærer verdens synd!»

Fyldig årsmelding
Det var en fyldig årsmelding som ble lagt fram til godkjenning. Her var det rapporter fra eldsteråd, menighetsråd og diakoniråd.
I tillegg til menighetens årsmøte, er det avholdt to menighetsmøter i 2019. I tillegg til vanlige forretningssaker har lederrådet lagt opp til samtaler om menighetens arbeid. Menighetens handlingsplan er revidert og forslaget for perioden 2020 til 2023 ble lagt fram for årsmøtet. Se egen sak.
Kirkebygget I 2019 har menigheten fått nytt bønnerom. Trygve Stærk har stått i spissen for oppussingen av det gamle diakonrommet. Rommet er innredet slik at det kan benyttes som et kapell og møterom. Bønnetimen har fra høsten -19 benyttet seg av rommet.  I en del av ungdomsrommet har de minste i søndagsklubben fått en herlig lekestue å boltre seg i.  I kirkesalen er lerret og projektor erstattet med store skjermer og det er bygget ny scene.

Gudstjenestene
Menigheten har også dette året feiret gudstjeneste hver søndag gjennom hele året, unntatt siste søndag før jul. Menigheten teller totalt 240 medlemmer, en netto økning på fem medlemmer. Antall deltakere på gudstjenestene har i snitt vært 70,4, og dette er høyeste antall på flere år.  Det har også vært arrangert gudstjenester sammen med andre menigheter. 1. nyttårsdag er det fellesgudstjeneste i Moss kirke, som arrangeres av byens menigheter.  Søndag 30. juli var det økumenisk gudstjeneste på Solåsen Pilegrimsgård i Son. Kristi Himmelfartsdag var det som vanlig fellesgudstjeneste i Sarpsborg Frikirke sammen med de andre menighetene i Østfold.

Omfattende arbeid
Årsmeldingen gir et unikt bilde av en menighet med svært stor aktivitet, fra de ukentlige bønnemøtene til uformell besøkstjeneste, diakonoppgaver, misjonsgruppas betydningsfulle bidrag både gjennom møter, bibelgruppe og den årlige misjonsbasaren som i 2019 innbrakte drøyt 130.000 kroner.
Menigheten hadde to konfirmanter dette året. Konfirmantundervisningen har også dette året vært sammen med Sarpsborg og Halden Frikirke.

Menighetsweekend står fast på programmet, og Sjøglimt ved Ørje var stedet også for årets menighetsweekend med et trettitalls deltakere.
De uformelle kirkemiddagene er også med i årsmeldingen.  Det serveres middag for en femtilapp annenhver torsdag og her kan det være opp mot 40 personer tilstede, flest fra den eldre garde.

En gang pr semester har pastoren andakt på tre av byens alders og sykehjem. Kjell Stubberud er med som pianist og flere i menigheten deltar med sang, noe som de eldre setter stor pris på.

Menigheten har i 2019 hatt seks husgrupper/bibelgrupper. Fem av dem samles i hjemmene og en samles i kirken. Dette året har vi fått en ny gruppe for «unge kvinner» som ledes av Kathrine Stampe. Lederrådet ønsker fortsatt å ha fokus på husgrupper og bibelgrupper.
Sterk satsing på barn og unge
Det er liten tvil om at det er sterkt fokus på barnefamilier i Moss Frikirke. Betydelige ressurser legges ned både av ansatte og mange frivillige i denne delen av virksomheten.

Søndagsklubben er Moss Frikirkes søndagsskole, og viktigste kilde til barnas trosopplæring. I 2019 var klubben delt opp i to grupper, med totalt seks ledere. Her er det skjedd en gledelig tilvekst både blant barn og på ledersiden.
Fire ganger i året arrangerer Søndagsklubben familiegudstjeneste. Dette er en gudstjeneste for hele familien, og legger vekt på å dra inn kjente elementer fra barnas hverdag og liv inn i Gudstjenesten. Hver BliMe- gudstjeneste har ett tema, som blir som en rød tråd gjennom hele samlingen. Her skal barna synes, møtes og gjøres plass til.

I mai ble det arrangert Barnas Dag i Moss Frikirke. Med god hjelp fra søndagsklubb teamet og mange frivillige ble det en flott fest for alle barna i kirken, og mange kom utenfra også.

Barnesang ble i slutten av 2019/begynnelsen av 2020 strøket fra programmet i Moss Frikirke. Mye på grunn av at de fleste barna var «gått over» til Globus, men også på grunn av forandringer i søndagsklubb- gruppene. De minste barna i kirken vil derfor få tilsvarende tilbud under Gudstjenesten i stedet for i ukedagene.  Nå satses det på Barnekoret Jubel, som også inkluderer en foreldrekafè. Her øker antallet deltakere for hver eneste øvelse.
Globus er barneklubben fra 1. klasse ut barneskolen. De fleste av barna her er 1-2 klassinger, men det har dessverre vært et stort frafall av barn i 2019.
På grunn av ledermangel har ungdomsklubben hatt en pause i 2019. Det gledelige er at arbeidet ble tatt opp igjen fra Januar 2020. Harald Ågedal, Kjell Arvid Austgard og Julianne Austegard er ledere. Arbeidet og ungdommen trenger mye forbønn, heter det i årsmeldingen.
Så skal vi også ta med at det to lørdager i desember ble arrangert juleverksted i Moss Frikirke, og dette vil bli gjentatt også i 2020.

KOBAM er også et aktivitetstilbud som frikirken er en del av. KOBAM-festivalen i Østfoldkirken i februar samlet i 2019 om lag 100 barn fra 4. til 7.klasse. Dette er en populær samling med lek, mat, forkynnelse og lovsang.

Økonomi
Takket være en stor testamentarisk gave på èn million kroner kunne lederrådet legge fram et årsregnskap med et overskudd på 677.000 kroner. Driften av menigheten i løpet av 2019 gikk derimot med et underskudd fordi gaveinntektene er mindre enn de totale kostnadene.
De totale inntektene kom på snaue 2,5 millioner kroner, inkludert arven på èn million kroner, mens totale utgifter beløp seg til 1,8 millioner.  Årsmøtet utrykte bekymring for underskudd i driften, men godkjente regnskapet.

Nye diakoner og ny i lederråd
Årsmøtet valgte tre diakoner. Det ble gjenvalg på Roar Hermansen for tre år, mens Ranveig Borgestrand og Øyvind Modalsli ble nye diakoner i menigheten, valgt for tre år.

Kjell Arvid Austegard ble valgt inn i lederrådet for tre år.  Austegard kommer opprinnelig fra Åseral. Han bor nå i Våler og har vært med i Moss Frikirke de siste fire årene. Han har bakgrunn som kateket i Den norske kirke i 12 år, og er nå engasjert i menighetens ungdomsarbeid. Han ønsker å støtte opp om arbeidet i Frikirken i Moss Han er nå utdannet barnevernspedagog og jobber i Oslo kommune.
Kari Bakke Tretteteig har for tiden permisjon fra lederrådet.

Menigheten takket Øystein Kjærnes (t.v) for lang og tro tjeneste både  som eldste, leder av menighetsråd, diakon og leder av diakonatet.

Kasserer Knut Erik Bydall (t.h) ble også takket av som kasserer siden denne tjenesten ikke kan kombineres med hans sivile jobb. Ny kasserer vil bli valgt på et senere tidspunkt.