Menighetsmøtet velger medlem til lederråd

12.juni 2016

Moss Frikirke avholder menighetsmøte onsdag 15.juni kl. 19.00. På saklista står valg av kandidat til menighetens lederråd og diverse orienteringer.

Det er lederrådet som innkaller til menighetsmøtet, og denne gang skal det velges kandidat til menighetens lederråd. Eldsterådet innstiller på Kari Bakke Tretteteig. Hun velges for en periode på tre år.

Det vil videre bli orientert om arbeidet med lokal trosopplæringsplan, informasjon om prosessen rundt nyansettelse av medarbeider for arbeid blant barn og unge. Det vil også bli gitt en økonomisk oversikt. Under eventuelt vil det bli god anledning til samtale om arbeidet og det åpnes for aktuelle spørsmål om menighetens totale virksomhet. Menighetsmøtet innledes som vanlig med bønn og andakt.

Menighetsmøte
Alle medlemmer i fullt medlemskap har tale-, forslags- og stemmerett på menighetsmøtet. Andre kan være til stede dersom møtet ikke er lukket. De vedtak som fattes av lovlig innkalt menighetsmøte, forplikter hele menigheten. Menighetsmøtet innledes med Guds ord og bønn. Deretter godkjennes innkalling og saksliste. Som regel leder eldsterådets formann møtet, men dersom denne ønsker å bli fritatt, kan en annen velges til møteleder.

I menighetsmøtet bør det regelmessig informeres om saker som er behandlet i eldsteråd og/eller diakonråd, med unntak av saker som er av fortrolig karakter. Orientering om menighetens økonomi bør gis hvert kvartal. Under eventuelt bør det gis rom for spørsmål og samtale for å bygge opp god kommunikasjon og tillit mellom menigheten og dens ledelse, heter det i reglementet for menighetsmøtet i Frikirken.