Menighetsmøte med fokus på kirkens liv og økonomi

11.september 2020

OPPDATERT Menighetsmøtet i Moss Frikirke onsdag 16.september kl. 19.00 har tre viktige saker på agendaen. Her vil det handle om en stram økonomisk situasjon, om menighetens handlingsplan og om kirkens indre liv og virksomhet etter at menigheten i mai hadde ordinært tilsyn av tilsynsmann Geir Øystein Andersen . Derfor oppfordres menighetens medlemmer sterkt til å slutte opp om dette møtet. ARTIKKELEN ER OPPPDATERT MED REFERATET SOM ER SENDT UT FRA MENIGHETSMØTET. Nederst i artikkelen.

Bildet: Tilsynsmann Geir Øystein Andersen (t.h) har nå levert sin tilsynsrapport, som vil bli lagt fram for menigheten i onsdagens møte. Her sammen med pastor Petter Lande Johansen under tilsynsbesøket i mai.

Her det på sin plass å minne om den vedtatte handlingsplanen for perioden 2020-2023, som du kan laste ned her: Handlingsplan for Moss Frikirke 2020-2023_

Den økonomiske situasjonen vil bli lagt fram under menighetsmøtet, men det er neppe noen hemmelighet at situasjonen nå er vanskelig. En sentral årsak er selvsagt Covid-19-situasjonen med begrensede arrangementer og få kollekter. Det er også en realitet at den faste givertjenesten ikke er kommet opp på det nødvendige nivået for å få et regnskap i balanse.  Hvor skoen trykker vil det bli orientert om på møtet, og trolig vil dette også danne grunnlag for en samtale om hvordan økonomien kan forbedres.
Diakonrådet har utnevnt et av sine medlemmer til å ha et spesielt fokus på økonomi.
Tilsynsmann Andersen registrerer at menigheten de siste tre årene har budsjettert med underskudd, og har levert et driftsresultat i minus på nærmere 0,9 millioner kroner de siste tre årene. Fast givertjeneste, andre løpende gaver og ordinære driftsinntekter ligger betydelig under kostnadsnivå. Oppsparte testamentariske gaver, senest én million kroner mottatt i 2019, disponeres til strategisk satsing mot barn, unge og familier. Til tross for svak økonomi ivaretar menigheten sine forpliktelser overfor Frikirkens fellesarbeid og bidrag til ytremisjon.

Menigheten satser sterkt på inkludering av unge familier, blant annet gjennom Søndagsklubb, barneklubb og barnekor.

Behandling av tilsynsrapporten
Tilsynsmann Geir Øystein Andersens tilsyn i mai måned har munnet ut i en skriftlig rapport som skal legges fram for menigheten. Her håper menighetens ledelse på en god og konstruktiv samtale der medlemmene på forhånd har mulighet til å studere rapporten og komme med sine synspunkter og innspill. Rapporten er sendt ut til medlemmene sammen med innkallingen til møtet.
Moss Frikirke har nå 240 medlemmer, en nedgang på 20 sammenlignet med tall fra 2016. Nedgangen i unge medlemmer under 20 år er betydelig, og bare 31 prosent av den totale medlemsmassen er under 40 år.
Møtepunkter
Menigheten har en rekke faste møtepunkter, fra husgrupper og bibelgrupper, misjonsgrupper, barneklubb, ungdomsklubb, barnekor, familiespeiding, søndagsklubb og selvfølgelig gudstjenester hver søndag. Ved stillingen som familiearbeider/trosopplærer satser menigheten ressurser for å inkludere den økende tilslutningen fra barnefamilier i aktivitetene i kirken, heter det i rapporten.
Tilsynsmannen nevner også at aktivitetstilbudene rundt barn og familier er særlig innrettet inviterende og inkluderende, med god virkning som døråpnere inn i menighetens aktiviteter, til livet i og rundt kirkebygget. Menigheten har en besøkstjeneste, hovedsakelig ved at medlemmer går på besøk og fungerer i en slik tjeneste. Det er praktisk hjelp til mennesker som trenger det. Menigheten har også kirkeskyss. Pastoren summerer opp sin oppfatning av menigheten med fire ord: Moss Frikirke er enkel, engasjert, positiv og takknemlig. Menigheten har gjort visjonsformuleringene fra Frikirken og FriBU til sine: Sammen om oppdraget!

Tilsynsmannen råder i sin rapport menigheten til å velge ut noen få punkt, og vise handlekraft i å følge opp disse. Han mener det vil være viktig «å forynge» sangvalget og fornye det musikalske uttrykket i Gudstjenesten. Selv om det ikke er så mange unge familier i dag, er det viktig å finne et gudstjenesteuttrykk som de unge familiene kan trives med og som gjør at de frimodig kan invitere med seg sine venner. Han understreker også behovet for å få på plass flere ledere i barne og ungdomsarbeidet. I dag er dette for sårbart, mener han.

Ønsker bedre saksbehandling
Tilsynsmannen peker på at menigheten har et klart forbedringspotensial når det gjelder saksbehandling. Dette gjelder både forberedelsene og referatene. Dette ble tatt opp også ved forrige tilsyn, uten at tilsynsfører uttrykker begeistring. Han mener sjargongen i referatene er for intern. Det må også klargjøres tydeligere hvem som skal følge opp ulike vedtak og den videre prosessen i de enkelte sakene.
Etter samtaler med menighetens eldsteråd, diakonrådet og FriBU pluss enkeltmedlemmer, kommer tilsynsmannen med strategiske utfordringer for Moss Frikirke.

Han mener det er avgjørende med økning i bruk av bibel og bønn i menigheten, der lederrådet viser vei og prioriterer. Han mener det må arbeides bevisst med å rekruttere yngre ledere i menigeten. 40 prosent av lederne bør være under 40 år, mener han.
Medlemmer og deltakere under 40 år må også inviteres til forpliktelse og utfordres på tilhørighet, sier han.

Det er et sterkt behov for flere unge og ledere i Moss Frikirke. Her representert ved Daniel Stampe, Katrine Stampe og Agnar Torvund .

Frikirken et åndelig hjem
I sin oppsummering sier Andersen at Moss Frikirke tilbyr en atmosfære der det vektlegges at alle skal føle seg som hjemme. Det er åpenhet om svakhet og styrker. Deltakelsen i gudstjenestelivet er økende, også gledelig ved flere barn og familier. Dette synes å være mye takket menighetens strategiske satsning og trygge ledelse som gir godt armslag for engasjerte medarbeidere til å forme og fornye tilbudet til barn og familier.
Samtidig påpeker han at Moss Frikirke synes å slite med å inkludere de yngre generasjonene i bygge menighet, selv om de deltar i aktivitetene og tar ansvar i «egne» tilbud. Dette er en utfordring som sannsynligvis ikke kan løses slik «vi alltid har gjort det». En nøkkel er å ta på alvor og prioritere dreiningen menigheten selv har satt ord på, fra aldersbestemte aktiviteter over mot fellesskap for familiene som helhet, på tvers av generasjonene, og tro i hjemmet.

Forvalterrollen
Tilsynsmann Geir Øystein Andersen avslutter sin tilsynsrapport med disse ordene: Gode resultater som nå kommer fra investeringen i barn og barnefamilier, må forvaltes. Disippelgjøring av foreldregenerasjon og fellesskap på tvers av generasjonene utfordrer til et menighetsliv som går utenpå aktiviteter og programposter. Kanskje synes prisen høy? Mer tid, mer involvering, mer relasjoner, utfordrer hverdagens prioriteringer? Da kan dere våge å «betale» med noe færre aktiviteter og arrangementer, slik at friske krefter og overskudd mer får handle om relasjon og fellesskap.

Her kan du lese referatet fra menighetsmøtet: Referat fra menighetsmøte 16.09.20