Mange ubesatte stillinger i menigheten

17.mars 2016
Optimisme og takknemlighet i ledelsen i Moss Frikirke. Fra venstre eldste Vigdis Stapley, pastor Petter Lande Johansen og eldste Dag Frode Kolltveit. Sittende foran eldste Espen Andersen. Foto: Odd Borgestrand.

Optimisme og takknemlighet i ledelsen i Moss Frikirke. Fra venstre eldste Vigdis Stapley, pastor Petter Lande Johansen og eldste Dag Frode Kolltveit. Sittende foran eldste Espen Andersen. Foto: Odd Borgestrand.

17.03.16: -Det er mange ubesatte «stillinger» i Moss Frikirke. Vi har flere oppgaver blant barn og unge som skulle vært fylt opp. Jeg tror fortsatt at Gud kaller til tjeneste, sa pastor Petter Lande Johansen under Moss Frikirkes årsmøte tirsdag kveld.

 

-Vi trenger personer som kan gå inn i menighetens ledelse.Når vi ber «la ditt rike komme» så ber vi samtidig at Gud må sende ut arbeidere til hans høst. Den dagen vi blir borgere av Guds rike, så blir vi samtidig hans medarbeidere, understreker Johansen.

Menighetens årsmøte var mest opptatt av å se framover denne gang.
Eldste Vigdis Stapley understreket i sin åpning at et årsmøte er tiden for både tilbakeblikk og framoverbikk.
-Vi skal samles om viktige perspektiver. Hvilke retningslinjer og kriterier skal vi som menighet sikre oss gode framovermeldinger? spurte hun.
-Bibelen gir oss veiledning, visdom og velsignelse. 2.Mosebok 23.1-13 tar for seg rettferdighet og kjærlighet.  Her er det sterke ord som gir positive assosiasjoner. Her står det at vi ikke skal sette ut falske rykter, vi skal ikke følge flertallet i det som er ondt. Vi  må ikke svikte, og vi må ikke ta i mot bestikkelser. Vi skal heller ikke undertrykke innflyttere. Den gamle boka har fortsatt mye å gi oss, konkluderte Stapley.

Menighetens årsmelding
ga et nøkternt bilde av situasjonen i Moss Frikirke. Her var det uttrykk både for glede og velsignelse, men også om utfordringer og nød.
Den omfattende årsmeldingen ble behørig gjennomgått ved at fire ulike grupper studerte de ulike punktene og kom med sine kommentarer.

Den største utfordringen
ligger utvilsomt å nå ut til nye generasjoner. Ungdomsklubben har 20 registrerte medlemmer, og det er etablert et samarbeid med andre frikirker i Østfold. Innen barnearbeid er Globus og søndagsskole de viktigste virkemidlene for å få barn inn i menigheten. Moss Freeskate er også et viktig arrangement for ungdomsgruppa og deres foreldre.

Menighetens barne- og ungdomsleder har signalisert at han vil si opp sin stilling og årsmøtet ga menighetsrådet fullmakt til å vurdere behovet for å ansette, samt eventuelt igangsette en ansettelsesprosess med sikte på å kunne oppfylle intensjonen i handlingsplanen med hensyn til barne- og ungdomsarbeidet.
I forbindelse med tilsynsbesøket i Moss Frikirke i oktober 2015 understreket tilsynsmann Arnfinn Østerberg at menigheten bør konsentrere seg om to hovedoppgaver.  De to punktene handlet om selve Gudstjenesten der det er behov for fornyelse. Unge familier kan rekrutteres inn ved å fornye gudstjenesteuttrykket.  Ledersituasjonen i barne og ungdomsarbeidet må også styrkes. Det er strategisk viktig å arbeide med å få på plass nok ledere.
Eldsterådet har jobbet mye med en handlingsplan for videre arbeid.  Rekruttering forøvrig bør skje gjennom de mindre husgruppene.

Under samtalen om årsmeldingen
ble det understreket at det er mange frivillige hender som gjør en stor innnsats. Kirkens misjonsgruppe ble trukket fram for sitt forbilledlige arbeid. Her er det engasjerte medlemmer som arbeider jevnt hele året. Årets misjonsbasar innbragte over 90.000 kroner, og det er et fantastisk resultat. Enda viktigere var det at mange nye ansikter dukket opp i forbindelse med basaren.

Ungdomsarbeidet er en utfordring. Frikirken har et svært begrenset ungdomsmiljø, og det er også få barnefamilier.  Det er viktig å ta i bruk de ressurser som finnes i menigheten på dette området. Uten fornyelse blir det mange med grå hår. Det er viktig at vi gir mennesker en invitasjon til veien videre i livet, ble det understreket.
Antallet medlemmer er redusert de siste fem årene, og medlemstallet er nå 258 medlemmer totalt.  Snittet på frammøte på Gudstjenester er 56,6, en nedgang på 10 det siste året.
6 medlemmer gikk bort i 2015 og disse ble minnet på en verdig måte.
Eldsterådet består i dag av tre personer i tillegg til pastor. Det betyr mange oppgaver på få personer, og årsmøtet støtter opp om en utvidelse gjennom et lederråd på ytterligere to personer.

Stort underskudd
Regnskapet for 2015 viser en samlet inntekt på 1,5 miIlioner kroner, mens totale kostnader var på 1,7 millioner. Menigheten gikk dermed på et underskudd på 200.000 kroner. Den faste givertjenesten var på 727.000 kroner.
-Vi tåler ikke flere slike år med så stort underskudd, understreket leder i menighetsrådet, Øystein Kjærnes. Budsjettet for 2016 er dermed også blitt noe strammere.

Til tross for dystre tall var det likevel et årsmøte preget av takknemlighet og optimisme i et år der Frikirken som kirkesamfunn nå skal feire misjonsarbeid gjennom 100 år.