Krevende pandemi-år også for Moss Frikirke

3.juni 2021

Det har vært krevende tider på mange områder også for Moss Frikirke. Det kommer fram i årsmøtepapirene som menighetens medlemmer nå har fått tilsendt i forkant av det utsatte årsmøtet onsdag 9.juni kl. 19.00.

På grunn av strenge koronarestriksjoner måtte menighetens årsmøte, som skulle vært 10. mars, blitt utsatt i tre måneder, men endelig er det lov å samles igjen.
Pastor Petter Lande Johansen skriver i innledningen til årsmeldingenat mange i menigheten dette året har kjent på savnet av å møtes i kirken og være det som betegnes som De helliges samfunn.

Et kristent fellesskap
-Det kristne fellesskapet er noe mer og noe annet enn at en gruppe mennesker kommer sammen. Vi trenger alle å høre Ordet for å bli bevart hos Kristus og vi trenger alle bønnen. For Guds folk er et bedende folk. Vi ber for verden, landet vårt, byen vår, for barna våre, ja vi ber for det samfunnet vi er en del av. Men vi ber også for hverandre. For Jesus innbyr oss til å komme til ham med våre byrder og vi som Guds folk støtter hverandre og ber for hverandre. Så må vi ikke glemme sangen og lovsangen. Vi kommer sammen for å tilbe vår felles Far i himmelen og kanskje det beste av alt. Vi kommer sammen på tvers av generasjonene. Barn og voksn, unge og eldre. Alle hører vi til i Guds familie og vi er en del av de helliges samfunn. Derfor gleder jeg meg med alle som sier; «Vi vil gå til Herrens hus, skriver pastoren på vegne av lederrådet i menigheten.

Petter Lande Johansen og Kathrine Stampe er menigheten faste medarbeidere

Ansatte og lederråd  
Menigheten har to ansatte, pastor Petter Lande Johansen og trosopplærer Kathrine Stampe. Det siste året er det skjedd store endringer i ledelsen i Moss Frikirke. Under fjorårets menighetsmøte ble Kjell Arvid Austegard valg inn som nytt medlem i lederrådet etter Espen Andersen. Kari Bakke Tretteteig har også avsluttet sin tjeneste.  Dag Frode Kolltveit har flyttet til Kristiansand, og dermed består lederrådet kun av to personer når årsmøtet nå samles.
Diakoner har vært Roar Hermansen (leder) Karin K. Myckland, Jens Fredrik Blegstad, Ranveig Borgestrand og Øyvind Modalsli.

Krevende med pandemi
Årsmeldingen opplyser at lederrådet har hatt 15 møter i 2020 og mye av tiden dette året har gått med til smittevern.  Det har derfor vært krevende å lede en menighet under en pandemi, der kirken i lange perioder har vært stengt og det måtte utarbeides stadig nye smittevernplaner for hver forening og hvert arrangement.
-Dette året har vi måttet tenke helt nytt og vi har blitt kastet ut i den digitale verden. Under nedstengningen har vi filmet noen korte enkle gudstjenester, men for det meste har pastoren lest inn en tale på lydfil. Denne har blitt sendt ut på mail og de har blitt formidlet på sosiale medier. I påsken filmet vår tros-opplærer en familiesamling for hver dag. Dette året har lederrådet dessverre mistet to dyktige medarbeidere. Eldste Espen Andersen sluttet i oktober og Kari Bakke Tretteteig avsluttet sin tjeneste i desember. Vi vil uttrykke en stor takk for den tjenesten disse har gjort for menigheten gjennom sitt arbeid i lederrådet. Vi fikk også en ny medarbeider inn i lederrådet dette året. Kjell Arvid Austegard ble valgt inn i denne tjenesten på årsmøtet 11. mars, noe som vi er veldig takknemlig for. Det betyr at vi nå er veldig få personer i lederrådet og vi vil oppfordre menigheten til å be for lederrådet og at flere nye vil stille seg villig til å gå inn i denne tjenesten, skriver pastoren.

Menighetsrådet
har avholdt 7 møter i 2020. Som med alt menighetsarbeid forøvrig har nedstengningen av landet, og koronasituasjonen påvirket menighetsrådet.
Koronasituasjonen har i stor grad påvirket alt det arbeidet som diakonene har ansvar for. Det har vært avlyst en rekke gudstjenester, og stort sett alt arbeid i menigheten har vært påvirket av pandemien. Til tross for pandemien har det vært arrangert dugnad, hvor en masse forefallende arbeid har blitt unnagjort, både ute og inne. Kirkevertene får en ekstra takk fra diakon-rådets og menighetsrådets leder Roar Hermansen.

I periodene med nedstengning er forkynnelsen formidlet gjennom digitale medier.

Gudstjenester og grupper
For første gang på lang tid har det ikke vært gudstjeneste hver søndag gjennom hele året. På grunn av koronautbrudd og nedstengning har det vært to lange perioder uten gudstjenester i Moss Frikirke, inklusiv påske- og jul. I periodene med nedstengning er forkynnelsen formidlet gjennom digitale medier. Deltakelsen på gudstjenestene har naturlig nok hatt en nedgang i 2020. Det har vært avholdt 37 gudstjenester med et snitt på 56,5 deltakere mot 70 deltakere i 2019.

Koronasituasjonen har også påvirket aktiviteten i bønnegruppa og misjonsgruppa. Bønnemøtene har i stor grad vært avholdt digitalt, mens Misjonsgruppa avholdt totalt fem møter i 2020 i tillegg til stor innsats med digitale basarer som totalt innbragte 165.000 kroner.

Misjonsgruppa har tt nye basar-rekorder til tross for pandemien.

Andre aktiviteter
Høsten 2020 startet et nytt konfirmantkull opp, med tre jenter og tre gutter. Konfirmasjonsgudstjenesten for dette kullet er utsatt til 12.september i år. Årets menighetsweekend var også dette året planlagt siste helgen i august, men måtte dessverre avlyses på grunn av smitteverntiltak. Dette året hadde vi kirkemiddag annenhver torsdag fra januar og frem til nedstengingen 12. mars. Etter dette har vi ikke hatt lov til å servere middag,

Menigheten har i 2020 hatt 6 husgrupper/bibelgrupper. 5 av dem samles i hjemmene og en samles i kirken. På grunne av korona har man ikke kunnet samles store deler av året. Menigheten i Moss har totalt 243 medlemmer.

Barn og unge i fokus i menigheten, men det har vært et krevende år også for dette arbeidet.

Barn og unge
Årsmeldingen fra arbeidet blant barn og unge er omfattende, og viser at viljen til å satse på de unge er stor i menigheten.
Søndagsklubben hadde i 2020 tre ulike grupper. Sparks er de eldste fra 2. klasse og ut barneskolen. Cubbies er «mellomgruppen», med barn i alderen 3/4 og ut 1. klasse. Den miste gruppa heter Puggles, og er fra ett år til 3. Søndagskolemateriell fra Awana fungerer godt, og det er nokså enkelt å forberede seg. For de små er det delt inn i lek, dukkespill og undervisning, noe som bidrar til at barna er konsentrert og får med seg mye av det de hører, skriver trosopplærer Kathrine Stampe.

Søndagsklubb UT
Etter påske ble et nytt konsept lansert, nemlig «Søndagsklubb UT». Dette for å bevare og skape nye relasjoner i søndagsklubben, både mellom store og små. Her ble det arrangert mange fine turer. Vi kommer til å arrangere søndagsklubb UT også i 2021 og videre inn i fremtiden.

Barnekoret Jubel
Jubel hadde en samling annenhver uke, frem til nedstenging i mars. Fint oppmøte, med mange barn utenfor kirken. Koret er for gutter og jenter fra 5 år og ut barneskolen. Det serveres enkel kveldsmat etter øvelsen, for foreldre og barn. Etter nedstenging i mars, rakk koret å møtes noen ganger før det ble besluttet å avvente til Corona-situasjonen er mer oversiktlig.

Kråkeklubben
er familiespeidergruppa i menigheten. Den møtes en gang pr måned og har forskjellig tema hver gang med speiding, førstehjelp, rebuser og miljøsaker i tillegg til at barna får prøve seg.

Kobam
Lørdag 8. februar var det KOBAM-festival i Østfoldkirken for barn fra 4. – 7. klasse + ledere. Det var deltagere fra mange ulike menigheter i Moss som koste seg med lek og moro på apparater, escape-room, mat, forkynnelse og lovsang. Komiteen for felleskirkelig barnearbeid arrangerte også «Kirkerottene teater» i Moss kirke.

BlimE Gudstjenester.
Moss Frikirkes familiegudstjenester heter «BlimE», etter et konsept fra NRK Super. Moss Frikirke ønsker å stå for de samme verdiene som BlimE, om at det er plass til alle, og at vi skal heie på hverandre, ta vare på hverandre og bry oss. På BlimE Gudstjenestene slår vi på stortromma og byr på underholdning av særklasse for alle barn, familier og alle andre som har lyst å være med. Vi har stort fokus på å få med ting i gudstjenestene som barna kjenner igjen fra sin egen hverdag Vår visjon er å gjøre avstanden mellom kirke og hjem mindre.

Ungdomsklubben
Ungdomsklubben startet opp igjen i januar, etter at denne hadde ligget brakk en periode. Ungdomsklubben har i utgangspunktet vært annenhver fredag, men på grunn av omstendighetene, ble det dessverre bare 7 samlinger. Men vi gledes over at det har vært en mer eller mindre fast gjeng på rundt 5 ungdommer, og vi har hatt fine samlinger med god stemning. Vi gleder oss til fortsettelsen, heter det i rapporten.

Regnskap og budsjett
Menighetsrådet har lagt fram regnskap for 2020 budsjett for 2021. Regnskapet viser en fin økning i de faste gaveinntektene, som nå nærmer seg èn million kroner, og dermed 10 prosent over budsjettet for 2020. Misjonsbasaren innbrakte også over budsjett med 10 prosent. Posten for utleie ble kraftig redusert grunnet pandemien. Selve driftskostnadene ble noe mindre enn budsjettert.
Det er ingen tvil om at menigheten også i 2021 har økonomiske utfordringer. Det framlagte budsjettet har en utgiftsramme på nærmere 1,8 millioner kroner, mens beregnede inntekter beløper seg til 1,5 millioner kroner. Dermed legger menighetsrådet fram et budsjett i underskudd med 287.000 kroner.

Valg
Blant diakonene er det kun Jens Fredrik Blegstad som står på valg, og menighetsrådet innstiller her på gjenvalg. Det samme gjelder gjenvalgvalg av Henny-Lill Thinn som kasserer. Forslag til valg av revisorer vil bli framlagt på menighetsmøtet.  Valg av utsendinger til Frikirkens synodemøte blir også lagt fram på menighetsmøtet.

Alle medlemmer, både med og uten stemmerett, er velkommen til menighetsmøtet i Moss Frikirke onsdag 9.mai kl. 19.00