Klart for årsmøte i Moss Frikirke

8.mars 2019

Moss Frikirke inviterer alle sine 237 medlemmer til årsmøte i menighetssalen onsdag 13.mars kl. 19.00.

Moss Frikirke inviterer alle sine 237 medlemmer til årsmøte i menighetssalen onsdag 13.mars kl. 19.00. Lederrådet benytter anledningen til å takke frivillige medarbeidere for stor innsats i løpet av året.

-Skulle vi lagt sammen alle timene som frivillige legger ned for Moss Frikirke, så hadde det blitt et høyt tall. Noen jobber med våre barn, andre treffes i misjonens tegn. Noen vasker gulver, noen koker kaffe og alt gjøres til Guds ære og menneskers gavn. Så takk for den tjenesten du gjør for menigheten, heter det i innledningen av en meget utfyllende årsmelding.

Antall barn i søndagsskolen øker
og det er et yrende liv på kirkekaffen. Vi tror Gud gjør noe i vår menighet og vi ber om at det må fortsette. Gud gjør noe nytt og han spør om vi legger merke til det. Jo, jeg tror vi ser det, men er vi med på laget? Gud er avhengig av sine barn i arbeidet han gjør. Han vil bruke deg og meg i tjenesten for sitt rike. Så vi har mye å være takknemlig for, men vi har også noen utfordringer. Gud sender flere barn og unge til vår menighet, derfor trenger vi flere medarbeidere som kan gå inn i en tjeneste. Vi kunne ramset opp mange «ubesatte stillinger» men vi vil heller utfordre menigheten om be. Be at Gud må kalle nye ledere inn i virkegrenene. For vi tror Gud gjør noe nytt i blant oss og vi tror derfor Gud har noen som vil være med på laget, skriver pastor Petter Lande Johansen i sin hilsen til menigheten.

Menighetens ledelse og ansatte
består av pastor: Petter Lande Johansen i full stilling og trosopplærer/familiearbeidet: Kathrine Stampe  i 75 prosent stilling. Stampe har vært ute i fødselspersmisjon fra 15.mars. Eldste i menigheten har vært Espen Andersen og Dag Frode Kolltveit, mens lederrådet har bestått av Kari Bakke Tretteteig, Espen Andersen, Dag Frode Kolltveit og pastor Petter Lande Johansen Diakoner har vært Øystein Kjærnes (leder) Karin K. Myckland, Roar Hermansen og Jens Fredrik Blegstad. Bente og Knut Erik Bydall  har utført jobben som kasserere, mens Øyvind Modalsli og Kjell Stubberud har vært revisorer.

Lederrådet
har jobbet en del med å øke antall Bibel/husgrupper. Vi tror det er viktig å gi nye som kommer til vår menighet et tilbud om et mindre fellesskap. Vår utfordring er å finne gruppeledere som kan ta ansvar for å lede gruppen. Lederrådet består av kun 3 personer + pastor og merker derfor at vi må prioritere oppgaver som vi kan utføre. Vi har jobbet mye med å rekruttere flere, uten å lykkes.

Kirkebygget
Dette året har vi bygd nytt og større podium i kirkesalen. Arbeidet ble gjort på dugnad og Jens Fredrik Blegstad sto i spissen for fremdriften. Det er også i år avholdt en vår-dugnad med fokus på rengjøring ute og inn.

Gudstjenester
I motsetning til de andre Frikirke-menighetene i Østfold er det feiret gudstjeneste hver søndag gjennom hele året. Vi er glad for å kunne opprettholde gudstjenestetilbudet også i sommerferien.  Det er gledelig at det stadig kommer nye mennesker til våre gudstjenester og det siste året har det også kommet flere nye barnefamilier. Disse er meget trofaste og det er en glede at det er et økende antall barn i gudstjenesten/søndagsklubben. Menigheten er velsignet med mange sang og musikkrefter og det er gledelig at også ungdommen ønsker å bruke sine gaver i fellesskapet. Dette er med på å løfte gudstjenesten, slik at vi kan møte Gud gjennom flere sanser. Det er avholdt 53 gudstjenester i 2018, og frammøtet ligger på samme nivå som 2017, med et snitt på 66 deltakere.

Mange rapporter
Under årsmøtet vil det bli lagt fram rapporter fra alle undergrupper og komiteer. Her er det mye positivt å lese fra misjonsgruppa, hyggetreffet, bønnegrupper og flere andre aktiviteter.

Barne- og ungdomsarbeidet
løftes alltid sterkt fram i Moss Frikirke.Søndagsskolen, som på tampen av året har fått et nytt opplegg og endret navn til Søndagsklubben, samler opp mot 20 barn, fordelt på to grupper Barna har vært med oppe i kirken ca. 15-20 min før de går til sine samlinger. Det var Småbarnssang kun de 3 første månedene i 2018. Dette skyldes at vår trosopplærer har hatt fødselspermisjon. Barna har derfor fått være med på Globus.

Globus er menighetens barnearbeid Globus er fortsatt et sted hvor barna tar med seg venner som ikke går i kirken til vanlig. Det har vært et variert program.

I Ungdomsklubben var det full aktivitet i i vårhalvåret, men det var noe variert fremmøte. På grunn av ledermangel har ungdomsklubben hatt en pause fra høsten 2018. Nå når vår trosopplærer er tilbake etter permisjon, så jobber vi for å få ungdomsklubben på beina igjen. Også i år arrangerte vi juleverksted for barnefamilier de 2 første lørdagene i desember. Samlingene var godt besøkt. Dette er et tiltak det er lett å invitere med seg venner og kjente, står det blant annet i rapporten.

Valg
Menighetsrådets innstiller på gjenvalg på representanter som er på valg. Det betyr gjenvalg for tre år for Kari Bakke Tretteteig i lederrådet. Karin K. Myckland innstilles på gjenvalg for tre år i diakonrådet, mens Øystein Kjærnes ønskes gjenvalgt for ett år. Det innstilles også på gjenvalg for ett år av kasserer Knut Erik Bydall. Kjell Stubberud blir bedt om å fortsette som revisor for ett år.

Økonomi
Menigheten gikk på et underskudd på 88.000 kroner i 2018, av en total omsetning på 1,8 millioner kroner. Utenom lønninger og sosiale kostnader er det strøm, forsikringer og serviceavtaler som trekker opp på utgiftssiden. På inntektssiden er det fast givertjeneste, kollekter og misjonsbasar som utgjør en vesentlig del. Det kommunale tilskuddet er også viktig for driften, og utgjorde i fjor 110.000 kroner.