Innkalling til menighetsmøte

14.januar 2018

Lederrådet i Moss Frikirke innkaller til menighetsmøte torsdag 25.januar kl. 18.30. Her blir det behandling av budsjett og diverse orienteringer. Det er også mulighet for medlemmer å melde inn spørsmål under eventuelt.

I innkallingen omtales budsjettet for 2018 på en utfyllende måte.  Grunnlaget og forutsetningene for årets budsjett er menighetens vedtatte mål om å være en misjonal menighet som satser på barn fra 0 til 12 år og deres familier. Dette betyr en fortsatt bemanning med pastor i 100% stilling og familie-/trosopplærer i 75% stilling.

Familie-/trosopplærer
går ut i permisjon fra midten av mars, men menighetens ledelse mener aktivitetene for de unge skal gå som normalt også i permisjonstiden.
Det legges i år opp til et budsjettoverskudd på minimum 75.000 kroner for å styrke menighetens likviditet.

Den faste givertjenesten
er menighetens viktigste inntektspost og helt avgjørende for en stabil drift. Det er lagt opp til en økning på fire prosent sammenlignet med 2017-regnskapet.

Menighetsweekend tilrettelagt for barnefamilier er satsingsområde også i 2018. Konserter og andre arrangementer forutsettes selvfinansiert. Revidert regnskap framlegges på menighetens årsmøte.