Her er handlingsplanen fram til 2023

11.mars 2020

Moss Frikirke vil bygge åpne fellesskap, der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere. Det er hovedpunktet for den nye handlingsplanen for perioden 2020-2023.

Planen ble lagt fram for årsmøtet i Moss Frikirke 11.mars og ble i hovedsak godt mottatt. Det vil bli foretatt noen justeringer i teksten.  Planen er delt inn i tre hovedpunkter:

Inkludere og bevare
Vi vil være en inkluderende menighet der mennesker blir møtt med omsorg og kjærlighet, og det skal oppleves som et varmt og trygt hjem. Vi vil legge til rette for at spesielt barn og familier kjenner seg hjemme i menigheten.

Barn i alderen 0-12 år og deres foreldre er fortsatt et stort satsingsområde, men menigheten har økt fokuset på foreldrene, blant annet gjennom å arrangere familiespeiding og foreldrekafé under barnekorøvelse. Det er i tillegg etablert et attraktivt tilbud for unge i aldersgruppen 10-12 år.
Kirkemiddagen annenhver torsdag er viktig for å styrke det sosiale fellesskapet i kirken, og fungerer samtidig som et attraktivt lavterskeltilbud for nærmiljøet.
Alle som begynner å gå jevnlig i kirken, får i løpet av det første halvåret tilbud om å bli med i et mindre fellesskap, eksempelvis husgruppe eller bibelgruppe. Enslige skal kjenne seg inkludert i fellesskapet.Det er et mål å innarbeide et lavterskeltilbud for seniorer.
Menighetens ledelse mener Moss Frikirke har en tiltalende og oppdatert hjemmeside og er synlige på sosiale medier.

Styrke og utruste
Vi vil være et nådegavebasert tjenestefellesskap med Jesus i sentrum, som kappes om å hedre hverandre. Vi vil at Bibel og bønn skal få enda større plass i våre liv. Vi vil utruste barna og ungdommen med en trygg, robust og mobil tro.

Gudstjenesten søndag formiddag prioriteres og er et samlingspunkt der alle generasjoner er til stede. Menigheten opplever en økning i antall som går på gudstjenesten.  Moss Frikirke ønsker å legge til rette for et attraktivt ungdomsarbeid der de utrustes til et liv som Kristi etterfølgere.
Menigheten vil være en ressurs for barnefamilier og hjelper dem å leve ut troen i hjemmet, og har jevnlig kontakt med menighetens dåpsbarn og deres foreldre. Alle dåpsbarn blir bedt for regelmessig. Menighetens trosopplæringsplan benyttes aktivt.
Menigheten har som mål å arrangere eller vært medarrangør på minst ett samlivskurs og arrangere minst en bibeltimeserie.  Det er en økning i bruk av Bibel og bønn i menigheten, blant annet gjennom økt deltakelse på menighetens bønnetime på tirsdagskveldene. Menigheten vil ha fokus på nådegavebasert rekruttering og utrusting av ledere og andre frivillige medarbeidere.

Tjene og dele
Vi vil være en misjonal kirke til ære for Gud. Oppdraget vårt er å bringe budskapet om Guds tilgivelse og nåde til alle mennesker – både lokalt og til verdens ende. Vi vil være en menighet som ser og inkluderer de som søker til våre fellesskap.

Målet for dette hovedpunktet er at Moss Frikirke fortsatt skal ha et tydelig misjonalt fokus.  Både barn og voksne misjonerer i større grad, både i ord og handling
Flere fra menigheten er engasjert i frivillig arbeid i nærmiljøet, og menigheten gleder seg over vekst i antall medlemmer.
Det er et mål at menigheten skal ha minst ett mindre fellesskap som er tilrettelagt for kirkeuvante. Moss Frikirke er i større grad blitt et flerkulturelt fellesskap og har fokus på å nå flere med innvandrerbakgrunn.
Menigheten har regelmessig kontakt med minst én av utsendingene, og det informeres jevnlig om misjonsarbeidet. Det er også et klart mål å øke givertjenesten og antall faste givere.  Menigheten vil gjerne gi jevnlig tilbud om samtale og forbønn i de ulike fellesskapene.