Fokus på frivillig innsats og fast givertjeneste

30.januar 2018

Det ble et menighetsmøte med en rekke orienteringssaker da Moss Frikirke samlet medlemmer til menighetsmøte 25.januar. 20 medlemmer med stemmerett deltok på møtet, der hovedsaken var godkjenning av budsjettet for 2018 og samtale om arbeidet inn i et nytt år.

Bildet: Det er et sterkt ønske om økt frivillig innsats i menigheten. Her er det årets konfirmanter som bidrar med frivillighet. (illustrasjonsfoto)

– Eldste Dag Frode Kolltveit innledet møtet med ordene fra Filipperne 4. 4 – 7 Gled dere alltid! Til tross for livets utfordringer skal vi få glede oss i Herren og det han har gjort for oss. Han er med oss alle dager og alle slags dager, sa Kolltveit, før menigheten samlet seg i bønn for møtet.

Budsjettet for 2018
ble gjennomgått. Budsjettet har en ramme på 1,5 millioner kroner, og med et positivt resultat på 84.000 kroner. Grunnlaget og forutsetningene for årets budsjett er menighetens vedtatte mål om å være en misjonal menighet som satser på barn fra 0 til 12 år og deres familier. Dette betyr en fortsatt bemanning med pastor i 100% stilling og familie-/trosopplærer i 75% stilling. Menighetsrådetets leder, Øystein Kjærnes orienterte om budsjettfremlegget.

Fast givertjeneste svært viktig
Kjærnes understreket at den faste givertjenesten er menighetens viktigste inntektspost og helt avgjørende for stabil drift. I årets budsjett er det lagt inn fire prosent økning, til totalt 966.000 kroner. De vanlig kollektene under gudstjenestene har gått ned, men dette er blitt godt kompensert ved at medlemmene i større grad bidrar med fast givertjeneste.   Det ble oppfordret til at alle medlemmer som har mulighet for dette går inn på en fast månedlig givertjeneste. Dette gir god forutsigbarhet i driften av menigheten.

Menighetsweekend tilrettelagt for barnefamilier er satsingsområde også i 2018. Her bidrar menigheten med et tilskudd på 30.000 krner. Konserter og andre arrangementer forutsettes selvfinansiert.

Det framlagte budsjettet ble enstemmig vedtatt etter en liten oppklaringsrunde. Det ble spesielt understreket at menigheten ikke må skyve på nødvendig vedlikehold av kirkebygget. Det ble også bedt om at det settes opp et balanseoppsett over de siste årene som viser utviklingen av menighetens totale bankkapital. Videre ble det bedt om at menighetens ledelse undersøker muligheten for ekstern støtte til barne- og ungdomsarbeidet.

Posten orienteringer
inneholdt flere interessante opplysninger fra synodemøtet som ble avholdt i november. Pastor Petter Lande Johansen trakk blant annet fram Frikirkens måldokument der menighetene blir utfordret på at 40% av menighetens ledelse bør være under 40 år. Synoden vedtok en økning av Frikirkens misjonsarbeid i midtøsten. I Japan fortsetter Frikirken sitt arbeid i Nagoya og det er flotte rapporter fra arbeidet.
Det ble vedtatt at tilsynsmenn nå ansettes på åremål. Virketid for synodeformann er nå maks 3 perioder, det vil si maksimum 9 år. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på misjonsarbeidet/strategien og legge frem et forslag til neste synodemøte. Pastor Petter Lande Johansen ble valgt inn i synodens valgkomite.

Av lokale orienteringssaker
ble det trukket fram at menigheten er blitt medlem av organisasjonen Silkeveien, med en kontingent på kr 2000,-
Pastoren orienterte også om tanken rundt «misjonal lørdag» den 7. april. Alle medlemmer i Moss Frikirke utfordres til å sette av og gjøre noe misjonalt denne dagen.
En av lederne har bedt om avløsning i menighetens barneklubb Globus og søndagskolen til sommeren og trosopplærer Kathrine Stampe går ut i fødselspermisjon. Det er derfor mangel på frivillige i barnearbeidet, og denne utfordringen ble derfor lagt fram som et stort bønneemne. Her er det et håp om å få inn frivillige ledere som kan påta seg ansvar for en viktig del av menighetens arbeid. I Globus er det også behov for at flere i menigheten kan bidra med kveldsmat under samlingene.
Trygve Stærk orienterte om planene for et prosjekt-kor. Se egen artikkel om dette.

Bibelen til alle i Østfold
Moss Frikirke er med i Foreningen Bibelen til alle, Østfold. Bibelen til alle Østfold er en kristen, frittstående, ikke-kommersiell, økumenisk forening. Bibelen til alle Østfold har som hensikt å inspirere mennesker til å bli kjent med Bibelen. Målsettingen er å formidle evangeliet om Jesus Kristus og Guds kjærlighet gjennom å dele ut Bibelen til alle innbyggere i Østfold, kostnadsfritt for mottagerne.
InFact gjorde en undersøkelse i Østfold i april 2016, og dette gir oss noe å tenke på. I aldersgruppen 18-29 år svarer 52,8 % at de ikke har en Bibel og av de som har en Bibel hjemme sier 39,5 % at de har en utgave som er mer en 34 år gammel.
Generelt sier 18,8 % at de aldri har lest i Bibelen, og 43,8 % sier det er mange år siden de leste. 26,1 % sier de aldri deltar på gudstjeneste eller andre kristne møter og 43,8 % sier de kun gjør det ved høytider.
På spørsmålet om innholdet i Bibelen har noen betydning for deres liv, svarer 29,5 % at det har ingen relevans, men på spørsmålet om deres syn på Jesus, svarer 46,3 % at han er Guds sønn. Vi kommer tilbake med mer informasjon om Bibelen til alle i vårt distrikt.