Et trosprosjekt også i 2019

31.januar 2019

Å drive en menighet er et trosprosjekt, og menighetens givertjeneste er en viktig del av dette prosjektet

Å drive en menighet er et trosprosjekt, og menighetens givertjeneste er en viktig del av dette prosjektet. I 130 år har Moss Frikirke vært drevet med stor grad av frivillige gaver. Sammen har vi tro til Gud at Han vil lede menigheten også i 2019.

Det sa pastor Petter Lande Johansen i sin hilsen til menighetsmøtet i Moss Frikirke onsdag kveld, 30.januar.  25 av menighetens medlemmer godkjente lederrådets innstilling til budsjett på drøye 1,8 millioner kroner.

-Vårt ønske er å benytte midlene slik at vi kan vise våre medmennesker fram til et møte med Jesus. Det er et trosprosjekt å tilhøre en menighet, og her handler det om å ta ett skritt om gangen for å vise andre mennesker veien til tro, sa pastor Lande Johansen.

Summen av kollekter viste en meget positiv trend i 2018, men fast givertjeneste viste en nedgang. Det er et ønske at flere av de nye medlemmene også går over til fast givertjeneste, noe som gir forutsigbarhet.

Annonser og info på nettsidene  
Det ble ingen store diskusjoner om 2019-budsjettet. På utgiftssiden er det lagt opp til en meget nøktern økning i takt med prisstigningen. Etter at Byavisa i Moss gikk inn har ikke menigheten sett seg i stand til å annonsere i Moss Avis på grunn av høye annonsepriser. Dermed blir mossfrikirke.no og Moss Frikirkes Facebook-side viktige kilder for både intern- og ekstern informasjon, inklusiv annonsering av gudstjenester og øvre samlinger og aktiviteter. Ordningen med kirkeskyss vil fortsette. Kirkeskyss på søndag: Ring 69 25 24 37 mellom 10.00 – 10.15, om du har behov for skyss.

Frikirkens målplan
I informasjonen fra lederråd og diakoniråd ble det gitt informasjon om Frikirkens målplan fram mot 2023. Planen er ment som hjelp til de ulike menighetene for hva som skal være fokus de neste årene. Her heter det at vi vil være et fellesskap der vi hjelper hverandre til å vokse i troen på Jesus og følge ham. Bibellesning og bønn er en naturlig del av hverdagen, og i fellesskapet tjener vi med de gavene vi har fått. Vi vil være en ressurs for barnefamilier og hjelpe mennesker til å leve godt sammen. Vi er medvandrere som åpent og ærlig deler liv og tro. Sammen vil vi hjelpe hverandre til å leve ut troen i hverdagen.

Del 2 handler om fornyelse og om utrustning av unge ledere. Vi vil være en inkluderende kirke. Vi ser etter det beste i hverandre og sier det gode vi ser. Vi gir rom for å prøve og feile, og verdsetter forsøkene. Vi rekrutterer og utruster unge ledere, slik at vi kan lede sammen på tvers av generasjoner og sikre både kontinuitet og fornyelse. Vi trenger alle generasjoner, men vil ha et særlig fokus på dem under 40 år. Hos oss er alle ledere mentor for yngre ledere. Del 3 handler om å dele evangeliet med alle; de vi treffer i vår hverdag og de vi treffer ved å oppsøke dem, i Norge og ute i verden. Du kan laste ned Frikirkens målplan her: frikirkens_maalplan_2018_utskrift

Annen informasjon
Det arbeides nå med å etablere et nytt stille rom/ bønnerom i Moss Frikirke. Det skalte diakonrommet blir nå det nye stillerommet som gjerne kan benyttes eksempelvis i forkant av gudstjenesten på søndager. Teknisk rom blir nytt lagerrom. Det arbeides nå på dugnad for å klargjøre de nye rommene, og her er det ønskelig både med flere dugnadsarbeidere og gjerne også økonomisk støtte til innredningen.

Bibeloversettelser i Gudstjenesten
Det finnes en rekke bibeloversettelser som er i bruk i ulike menigheter. Den Norske Kirke har vedtatt at Bibelselskapets oversettelse av 2011 skal benyttes. Frikirken har ingen vedtak om bruk av en bestemt oversettelse. I Moss er det 2011-versjonen som benyttes i de fleste tilfeller, men oversettelsen «Bibelen Guds Ord», som ble gitt ut av Bibelforlaget i 1997, blir også benyttet av enkelte. Lederrådet ønsket en samtale om bruk av de ulike oversettelsene, og det var bred enighet i menighetsmøtet at bruk av begge oversettelser kunne være med å berike Gudstjenesten.

Pause i Hyggetreffene
Det blir nå en pause i de månedlige Hyggetreffene. Det betyr at tirsdagens hyggetreff 5.februar utgår. Gode krefter har i en årrekke tatt ansvar for Hyggetreffet, men nå har det vært et sterkt ønske om avlastning. Det arbeides med å få nye ledere på plass som kan videreføre dette arbeidet, og så snart noen melder seg til tjeneste vil Hyggetreffet «gjenoppstå».

Kirkemiddagen
annenhver torsdag kl. 17.00 vil fortsette. Dette skal være et sosialt samlingspunkt med god mat og god samtale rundt bordene. Middagen vil fortsatt koste 50 kroner, og det er viktig at man melder seg på til middagen. Lister er lagt ut i menighetssalen foran hver middag.

Nye skjermer på plass
Nye skjermer er nå under montering, og vil være klare til bruk søndag 10.februar.Det blir èn skjerm på hver side av podiet, og i tillegg også en mindre skjerm foran galleriet, til bruk for pastor, forsangere og andre som gjør tjeneste i gudstjeneste eller andre samlinger i kirkerommet. Dermed vil det gamle lerretet som har dekket deler av alteret forsvinne.