Årsmøte med bønn om flere frivillige medarbeidere

1.mars 2018

Moss Frikirke driver et omfattende arbeid, og onsdag 7.mars kl. 19.00 er det igjen klart for å se tilbake på året som er gått og visjoner for året vi er kommet godt i gang med. Det er med andre ord klart for menighetens årsmøte.

Bildet: Pastor Petter Lande Johansen takker alle som bidrar i menighetens arbeid, og ber samtidig om at menigheten må rekruttere flere frivillige medarbeidere i 2018.

Årsmeldingen innledes i år med at lederrådet takker hver og en som bidrar på forskjellig hvis. Noen i barne- og ungdomsarbeidet, noen med kirkevask eller som kirkevert og veldig mange som ber for arbeidet.

Mange oppgaver å fylle
-Likevel trenger vi flere medarbeidere inn i forskjellige oppgaver og vi kan nevne noen. Både Globus og Søndagsskolen trenger flere ledere. Vi trenger flere diakoner og særlig noen som kan gå inn i menighetens omsorgstjeneste. Lederrådet trenger også flere med på laget. Ja det er mange oppgaver som er ubesatt, men vi håper ikke du mister motet av den grunn, skriver pastor Petter Lande Johansen på vegne av lederrådet, og han fortsetter: -Jesus lærte oss noe angående dette med å rekruttere medarbeidere. Jesus sier i Matteus 9. 37-38: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Høsten er stor, oppgavene er mange og det er få arbeidere, sier Jesus, men det han utfordrer oss til, er å be. Be derfor høstens Herre sende arbeidere. Når det er mange ubesatte oppgaver og tjenester, så utfordrer Jesus oss på å be til ham og han skal sende arbeidere ut. La oss derfor be Jesus å kalle og sende arbeidere til Søndagsskolen og Globus, lederrådet osv. For høsten er stor og oppgavene mange, men det er Jesus som kaller og sender oss til tjeneste i hans rike.

Eldsteråd/lederråd
Lederrådet samles ca hver 14. dag. Med kun fire personer i lederrådet er rådetsårbare og det kan til tider være mange oppgaver på få personer. Rådet har også dette året jobbet med rekruttering, uten og lykkes. Lederrådet har snakket mye om hvordan de i best mulig grad kan jobbe etter menighetens handlingsplan og trosopplæringsplan. Lederrådet opplever at menigheten er inne i en god periode, men ser et sterkt behov for flere frivillige medarbeidere inn i viktige oppgaver.

Menighetsrådet
Menighetsrådet har hatt 3 møter og 24 saker til behandling i løpet av året. Diakonråd og lederråd som utgjør menighetsrådet, samarbeider godt. Møtehyppigheten har imidlertid vært lav i 2017, noe som kan ha gått ut over framdriften i enkelte saker. Av saker som har vært oppe til behandling, nevnes: Menighetens regnskap / budsjett og givertjeneste, Omsorgsbehov og oppfølging av nye gudstjenestedeltakere/informasjonsbrosjyre, søknad om støttemedlemskap i Silkeveien – vennskapsarbeidet med menigheten i Angkang, planlegging av nytt podium i kirkerommet med bedre løsning for skjermvisning, besøkstjenesten i menigheten og ikke minst rekruttering av nye medarbeidere.

Gudstjenester
Gudstjenesten er menighetens hovedsamling der alle generasjoner kommer sammen for å tilbe Gud. Lederrådet mener det selvsagt er en utfordring å planlegge og gjennomføre en gudstjeneste som kommuniserer med alle generasjoner. Dette har lederrådet jobbet mye med og siden menighetens hovedsatsingsområde er barn fra 0 – 12 år og deres familier, har lederrådet lagt vekt på at første del av gudstjenesten i størst mulig grad skal kommunisere med barna.
Viopplever at vi nå har funnet en god form på dette, men vi må hele tiden må jobbe med å forbedre gudstjenesten, skriver pastoren blant annet om dette temaet i den svært så fyldige årsmeldingen som tar for seg hver enkelt arbeidsgren og virksomhetsområde i menigheten.

Litt statistikk
Antallet medlemmer i menigheten er forholdsvis stabil, og totalt var det i 2017 registrert 250 personer som medlemmer i Moss Frikirke. Av disse var det 25 barn.  Det er gjennomført totalt 52 gudstjenester, med 66 personer i snitt på hver gudstjeneste. Dette er en økning i deltakelsen med 10 prosent sammenlignet med 2016.

Økonomi
Menighetsmøtet vil også bli forelagt regnskapet for 2017. Det er verd å merke seg at givergleden er i tråd med budsjett. Samlet gavebeløp lå èn prosent over budsjett og dette var 6,7 % økning i forhold til 2016. De totale inntektene for 2017 var på 1,4 millioner kroner, mens utgiftene beløp seg til 1,6 millioner kroner. For 2018 legges det opp til et budsjett på 1,4 millioner kroner, der utgifter og inntekter balanserer.

God informasjon
Lederrådet har lagt ned et solid arbeid for å holde menigheten informert i forkant av årsmøtet, og her blir trolig hovedfokuset rekruttering av flere frivillige medarbeidere i det viktige arbeidet menigheten står i for å nå ut med sitt budskap og sin visjon om å være til hjelp for mennesker der de befinner seg i sin hverdag.  Den største gleden ansatte og frivillige har opplevd dette året er å ønske stadig flere nye velkommen inn i kirke og menighetsfellesskap.