Givertjeneste – helt normalt

Alle kirkesamfunn i Norge utenom Statskirken må finansiere sin drift med basis i frivillige gaver. Det er umulig å drive den lokale menigheten, det være seg i Frikirken, Metodistkirken, Baptistkirken eller andre, uten at medlemmene tar ansvar for driften ved å gi regelmessig til virksomheten. Også de fleste menighetene i den Norske Kirke er avhengige av frivillige gaver, men staten betaler jo alle lønnsutgiftene. I Frikirken og andre frikirkelige menigheter er vi på en helt annen måte avhengig av at medlemmene ofrer og gir. Ja, faktisk må det meste av utgiftene dekkes av medlemmenes økonomiske bidrag.

Tienden

Mange kristne spør seg hva de skal gi. I Det Gamle Testamente leser vi om den såkalte tienden. Folk skulle gi 10% av sin inntekt for å finansiere prestetjenesten i templet. Men i tillegg ble det også innkrevd ” hellige gaver” ved bestemte anledninger. Profeten Malaki refset folk som ikke gav tiende. Han kalte det å stjele fra Gud; å ta fra Gud det han hadde rettmessig krav på (Malaki 3,8). Men i Det Nye Testamentet er ikke tiende et absolutt krav. Det gis frihet til å gi etter evne.

Samtidig er det mange oppfordringer til å gi rikelig og raust, regelmessig, og med tillit til Guds omsorg. Ja, vi kan si det slik: En kristen kan gi mer enn tiende! En kan gi 10% av netto inntekt, en kan gi 10% av brutto; det finnes egentlig ingen grense og ingen regel. Men Bibelen sier klart dette: Alt vi eier tilhører Gud. Vi er forvaltere av det han har gitt oss.

Rause og glade givere

Bibelen advarer oss mot materialisme og grådighet. Gang på gang oppfordres vi til å gi, ja, gi rikelig. Gud vil velsigne en glad giver. 2 Korinterbrev kap 8 og 9 sier mye om dette. Vi lever i et av verdens rikeste land. Vi har en høyere levestandard enn noen generasjoner før oss. Vi bruker ikke lite på oss selv. Men hva med våre gaver til kirke, misjon og til de fattige? Jesus kaller sine etterfølgere til å forvalte sine eiendeler også til beste for andre.

Gode råd

På grunnlag av dette vil vi gi noen råd. 1.Ta ansvar for den menighet du tilhører ved å gi regelmessig.2. Sett opp en plan for hvor meget du vil gi. 3. Ikke gi tilfeldig, men få gjerne fast trekk over kontoen til menigheten.4. Prøv så snart du kan å gi minst 10% av netto inntekt til Guds Rike.

Ønsker du å støtte menighetens arbeid? Benytt vår konto: 1080.07.18053